Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Office Dealer Almere.

1. Toepasselijkheid/conversie 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen MIBA b.v.
Office Dealer Almere (hierna aan te duiden als : "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen. 

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen. 

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst 

2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt